【TIN TỨC】 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 12/2022

11/16/2022 by ARCFE U.S.

Unreserved EB-5 visa: Visa EB-5 không dành riêng

Reserved (Set Aside) EB-5 Rural: 20% visa EB-5 dành riêng cho dự án đủ tiêu chuẩn nông thôn

Reserved (Set Aside) EB-5 High Unemployment: 10% visa EB-5 dành riêng cho khu vực dự án có tỷ lệ thất nghiệp cao

Reserved (Set Aside) EB-5 Infrastructure: 2% visa EB-5 dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng

Bộ Ngoại Giao (DOS) đã cập nhật Lịch Chiếu Khán cho tháng 12/2022 như sau:

CHART A:

Chart A không có thay đổi từ lịch chiếu khán tháng 11/2022.

CHART B:

Chart B không có thay đổi từ lịch chiếu khán tháng 11/2022.

New York Office

28-07 Jackson Ave, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333

info@arcfe.com