【TIN TỨC】 CẬP NHẬT THÔNG TIN TỪ SỞ DI TRÚ USCIS THÁNG 12/2022

01/12/2023 by ARCFE U.S.

Các điểm tin chính:

  • Ngày 29/12 không còn là hạn nộp đơn I-956 & I-956G
  • ARCFE đã được USCIS tái chỉ định theo đạo luật EB-5 RIA 2022
  • Mẫu đơn I-485 mới để xin chuyển diện tại Mỹ

NGÀY 29/12 KHÔNG CÒN LÀ HẠN NỘP ĐƠN I-956 & I-956G

Vào ngày 23/12/2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã đăng thông báo trên website của họ cho biết rằng ngày 29/12 không còn là hạn chót để nộp mẫu đơn I-956 và mẫu đơn I-956G cho các Trung tâm vùng nữa. Cả hai mẫu đơn này sẽ không được yêu cầu nộp cho đến khi USCIS ban hành thêm hướng dẫn làm rõ các yêu cầu của hai mẫu đơn.

Nguồn: https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-whats-new-0

ARCFE ĐÃ ĐƯỢC USCIS TÁI CHỈ ĐỊNH

ARCFE là một trong những Trung tâm vùng đầu tiên nhận được sự chấp thuận đơn I-956 từ USCIS. Nhờ việc theo sát các thay đổi chính sách và hoạt động của USCIS, chúng tôi đã nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng và nộp yêu cầu đơn I-956 chỉ một tuần sau khi USCIS công bố mẫu đơn trên website của họ.

ARCFE trước đây đã được USCIS chỉ định làm Trung tâm vùng vào năm 2013 theo luật EB-5 cũ thông qua việc nhận được sự chấp thuận đơn I-924. Mẫu đơn này hiện được thay thế bằng mẫu đơn I-956 sau khi chương trình được gia hạn vào đầu năm nay. Theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA 2022”), tất cả các trung tâm vùng phải nộp đơn I-956 để yêu cầu USCIS cấp phép lại nhằm tiếp tục gây quỹ và quản lý quỹ EB-5.

Bên trái: Thư chỉ định TTV ARCFE theo luật cũ (đơ I-924) ; Bên phải: Thư chỉ định TTV ARCFE theo luật mới (đơn I-956)

MẪU ĐƠN I-485 MỚI ĐỂ XIN CHUYỂN DIỆN (NỘP ĐỒNG THỜI)

USCIS gần đây đã thực hiện các thay đổi đối với mẫu đơn I-485 (Đơn đăng ký thường trú hoặc xin chuyển diện visa). Nhà đầu tư chọn nộp đơn đồng thời sau ngày 23/12/2022 phải sử dụng phiên bản 23/12/22, nếu không hồ sơ sẽ bị USCIS từ chối.

Nguồn: https://www.uscis.gov/i-485

Theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (“RIA”), các nhà đầu tư EB-5 đang ở Hoa Kỳ dưới diện thị thực khác có thể nộp đơn I-526E cùng lúc với đơn xin chuyển diện thị thực I-485. Việc nộp đơn dồng thời sẽ cho phép nhà đầu tư và gia đình của họ (vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi) ngay lập tức có quyền tự do sinh sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ trong lúc chờ USCIS cấp thẻ xanh 2 năm. Nếu nhà đầu tư chọn nộp đơn đồng thời, họ sẽ cần phải nộp bốn đơn sau cùng một lúc:

  • Form I-526E (“Immigrant Petition by Regional Center Investor”) – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm vùng
  • Form I-485 (“Application to Register Permanent Residence or Adjust Status”) – Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng thị thực
  • Form I-131 (“Application for Travel Document”) – Đơn xin giấy thông hành
  • Form I-765 (“Application for Employment Authorization”) – Đơn xin cấp phép đi làm

As of date, ARCFE have received a total of 13 I-765 approvals for EB-5 concurrent filing under the EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 – all within 3 months of filing their petitions concurrently. Investors will receive their EAD card within 30 days from the notice date. They will be able to legally work in the U.S. beginning from the “start date” on their EAD card while waiting for their I-526E petition to be processed.

Tính đến nay, ARCFE đã nhận được tổng cộng 13 phê duyệt đơn I-765 cho việc nộp đơn EB-5 đồng thời theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 – tất cả trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn đồng thời. Nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ EAD trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo. Họ sẽ có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ bắt đầu từ “ngày bắt đầu – start date” trên thẻ EAD của họ trong khi chờ đơn I-526E được xử lý.

New York Office

28-07 Jackson Avenue, 8th Floor, LIC, NY 11101

212-889-5333