【TIN TỨC】 USCIS CÔNG BỐ MẪU ĐƠN I-956K ĐĂNG KÝ AGENCY

01/12/2023 by ARCFE U.S.

Lấy mẫu đơn I-956K & thông tin hướng dẫn tại đây: https://www.uscis.gov/i-956k

Vào ngày 04/01/2023, USCIS đã xuất bản mẫu đơn I-956K (“Đăng ký cho Người quảng bá trực tiếp và bên thứ ba” - hoặc được biết đến là đơn đăng ký agency). Theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 ("EB-5 RIA 2022"), tất cả các nhà quảng cáo trực tiếp và các bên thứ ba đều phải đăng ký với USCIS. Mỗi bên giữ vai trò là người quảng bá trực tiếp hoặc người thứ ba (bao gồm các công ty/agency tư vấn đầu tư và di trú) của các đơn vị được liệt kê sau đây đều phải nộp mẫu đơn I-956K:

  • Trung tâm vùng
  • Doanh nghiệp thương mại mới (NCE)
  • Tổ chức tạo việc làm (JCE), hoặc
  • Tổ chức phát hành chứng khoán dự định cung cấp cho các nhà đầu tư nhập cư liên quan đến một dự án đầu tư vốn cụ thể

Không có phí nộp đơn khi nộp mẫu đơn I-956K.

Đơn I-956K: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-956k.pdf

Hướng dẫn điền mẫu đơn I-956K: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-956kinstr.pdf

New York Office

28-07 Jackson Ave, LIC, NY 11101

212-889-5333