Nhóm 10 – Dự án Prime Condo

12/2021

– D án đã hoàn thin.

-Đã nhận được CO và chuyển giao cho chủ sở hữu.

-Siêu thị Trader’s Joe đã chuyển đến cửa hàng ở tầng trệt.

-I0526 đã được chấp thuận.

11/2019

– Tiến đ nhanh chóng. Phần móng và phần thượng tầng đã hoàn thành. 

– H thống HVAC, chống thấm và thoát nước đã hoàn thành đến tầng mái. 

– Cửa ra vào/cửa sổ đc lỗ đã được lắp đt ở tầng trên cùng. 

– Thang máy đã hoàn thin lắp đt. 

– Tường đã được hoàn thin ti tầng 8. 

– D kiến hoàn thành vào mùa thu năm sau.

8/2019

– Tiến đ nhanh. Phần móng và thượng tầng đã hoàn thành. 

– Ống nước và ống thoát nước đã hoàn thành đến tầng 8-9. 

– HVAC đã hoàn thin đến tầng 7. 

– Thang máy đang được lắp đt. 

– Các bc tường đã được hoàn thin ở vài tầng đầu tiên. 

– D kiến hoàn thành vào gia năm sau.

5/2019

– Tiến đ nhanh. Phần móng và phần thượng tầng đã hoàn thành. 

– Ống nước và đin đã nối lên ti tầng 6. 

– Cửa ra vào và cửa sổ đã được giao đến công trường và được lắp vào mt số tầng.

1/2019

– D án có tiến đ nhanh. Phần móng đã hoàn thành. 

– Cấu trúc thượng tầng đã lên đến tầng 3. 

– Tòa nhà d kiến s được cất nóc trong 2,5 tháng.

10/2018

– Phần móng cc đã gần hoàn thin (xong 60%). D kiến hoàn thành vào 11/2018.

7/2018

– Vic đào đất đang được tiến hành tốt.

– Công trình vẫn đang thi công phần móng vi các cc đ đã hoàn thin.

– Toàn b phần móng d kiến s hoàn thành vào nửa đầu năm 2018.

4/2018

– Tiến đ đào đất đang được tiến hành tốt.

– Công trình đang thi công phần móng và cơ bản đã hoàn thành các cc đ.

– Hin đang đóng cc móng. Toàn b phần móng d kiến s hoàn thành vào Quý 3/2018.

12/2017

– Vic phá d hoàn thành. Vic đào đất đang được tiến hành.

9/2017

– Vic phá d gần như đã hoàn thành ngoi tr phần bề mt.

– Chủ đầu tư đã thanh toán khoản vay xây dng và d kiến ký kết vào tháng 11.

6/2017

– D án đã np giấy phép demo và nhn được s chấp thun của DOB. Bảo hiểm hin đang được MTA phê duyt. Tất cả kế hoch xây dng số 10 đã được đ trình lên DOB để xem xét.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.