Nhóm 11 – Dự án Pianist

12/2021

-Thang máy đã được lắp đặt xong, đang tiến hành sản xuất mái chống thấm, ốp gạch tường ngoài đã xong lớp thứ 7, trát tường trong, lắp cửa sổ bên trong, phần thô đường ống cơ bản đã được hoàn thành.

-Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

12/2020

– D án đã hoàn thành cầu thang và đường dốc ở các tầng 3,4,5,6 và đang thi công tầng 7.


7/2020

– 2/3 phần móng đã xong. Phần còn li d kiến s xong vào đầu tháng 8.

– Lắp cc ván, nắp cc và thép dầm đều đang theo đúng tiến đ.

11/2019

– Đã hoàn thành d bỏ tòa nhà cũ.

– Đã được DOB phê duyt.

– Nước ngầm đã được kiểm tra.

– Ch giấy phép xây dng của DOB, d kiến nhn cuối 8/2019.

5/2019

– Đang ch DOB cấp phép xây dng nền móng tòa nhà.

1/2019

– Hoàn thành tháo d tòa nhà hin ti. Đã được DOB chấp thun vic tháo d.

– Đang ch DOB cấp phép xây dng nền móng tòa nhà. D kiến bắt đầu vào Quý 2/2019.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.