Nhóm 8 - Dự án Park Shore

12/2021

-Cả hai dự án 75 Park Lane và Shore House đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

-I-526 và I-924 đã được chấp thuận.

5/2020

75 Park Lane:

- Xây dng đã hoàn thành. Nhng người mua căn h đã bắt đầu hoàn thành ký kết và chuyển vào.

Shore House:

- Xây dng đã hoàn thành. Người mua đã bắt đầu chuyển vào.

11/2019

75 Park Lane:

- Xây dng sắp xong. Nhng người mua chuẩn b ký kết vào 12/2019.

Shore House:

- Xây dng đã hoàn thành.

7/2019

75 Park Lane:

- Tiến đ xây dng đã ti thượng tầng. D kiến hoàn thành d án vào cuối 2019. Đã bán được hơn 75%.

Shore House:

- Xây dng đã hoàn thành. Đã nhn TCO. Các căn h được bán trước đã bắt đầu ký nhn và dân cư s bắt đầu chuyển vào.

4/2019

75 Park Lane:

- Tiến đ xây dng đã ti tầng 34. D kiến hoàn thành d án vào 10/2019. Đã bán hơn 70%.

Shore House:

- Xây dng đã hoàn thành. Đã nhn TCO. Các căn h được bán trước s được ký nhn sm.

1/2019

75 Park Lane:

- Tiến đ d án tốt. D kiến hoàn thành cuối 2019. Đã bán được hơn 60%.

Shore House:

- Xây dng sắp hoàn thành. TCO d kiến s được nhn 2019 và d kiến hoàn thành cuối năm 2019. Người mua trước có thể chuyển đến ngay sau khi TCO.

10/2018

75 Park Lane:

- Ni thất và lắp đt cửa sổ đã làm đến tầng 13. D kiến hoàn thành d án vào cuối 2019.

Shore House:

- Ni thất đã xong ti tầng 6. D kiến hoàn thành d án cuối 2018.

7/2018

75 Park Lane:

- Đã đổ bê tông xong. Tiến đ lắp đt MEP và bố trí tường ni thất chm. D án d kiến hoàn thành cuối 2019.

Shore House:

- Đã đổ bê tông xong. Ni thất lên đến tầng 4. D án d kiến hoàn thành cuối 2018.

4/2018

75 Park Lane:

- Đổ bê tông đã xong. MEP đã được lắp đt và tường ni thất vẫn đang được tiếp tc thi công. 

Shore House:

- Đổ bê tông đã xong. MEP đã được lắp đt. Lắp đt ni thất có tiến triển.

12/2017

75 Park Lane:

- Đã đổ bê tông đến tầng 19. MEP vẫn đang được lắp đt và tường ni thất vẫn đang được thi công.

Shore House:

- Tòa nhà đang được đổ bê tông. MEP đang được lắp đt và tường ni thất vẫn đang được tiếp tc thi công.

9/2017

75 Park Lane:

- Đổ bê tông thượng tầng đang được tiến hành và đã đổ đến tầng 9. Vic lắp đt MEP đã được lắp đt ở tầng trt và lắp đt tường bên trong tòa nhà ở tầng 2.

Shore House:

- Đang được đổ bê tông, đã lên đến tầng 3. 

6/2017

75 Park Lane:

- Tính đến Quý 1/2017, đã hoàn thành đóng cc. Đang được đổ bê tông thượng tầng và đã đổ lên đến tầng 2.

Shore House:

- Tính đến cuối tháng 7, đt nền móng đã xong. S bắt đầu đổ bê tông

3/2017

75 Park Lane:

- Tính đến Quý 1/2017, đã hoàn thành đóng cc. Đang đổ bê tông mũ cc và đt thép dầm, lắp h thống đin tm thi.

Shore House:

- Tính đến Quý 1/2017, đã hoàn thành đóng cc. Đang đổ bê tông mũ cc và đt thép dầm, lắp h thống đin tm thi.

12/2016

75 Park Lane:

- Xây dng bắt đầu vào Quý 4/2016 và vic đt nền móng đang được tiến hành. TÍnh đến cuối 12/2016, đã có khoảng 50% cc được lắp đt.

Shore House:

- Xây dng bắt đầu vào Quý 4/2016 và vic đt nền móng đang được tiến hành. TÍnh đến cuối 12/2016, đã có khoảng 15% cc được lắp đt.

10/2016

75 Park Lane:

- 75 Park Lane đã lấy được giấy phép xây dng vào đầu tháng 10. Strategic Capital đã tổ chc Lễ Đng Thổ chính thc vào 27/10/2016.

Shore House:

- Nhà phát triển cho chúng tôi biết rng 2 Shore Drive North s nhn được giấy phép xây dng vào tháng 11. H s bắt đầu khai qut ngay sau khi được giấy phép.