ARCFE Nhóm A – Murray Park Condo

I-526 đã được chấp thun

GII THIU

ARCFE Group A LLC s cung cấp tài chính để xây dng hai tòa nhà chung cư năm ở TP. Long Island, qun Queens, New York. D án gồm hai tòa chung cư cao 6 tầng là Murray Park North và Murray Park South. Murray Park North có tổng cng 4152.2 m2 và Murray Park South có 3166.6 m2 có thể xây lên. D án này d kiến đã to 190 vic làm gián tiếp, và thành công huy động $8 triệu USD từ 16 nhà đầu tư.

HÌNH ẢNH D ÁN

CẤU TRÚC D ÁN

ARCFE Group A s cung cấp khoản vay $8,000,000 USD. Sau khi hoàn thành d án, các căn h s được bắn để trả khoản vay ngân hàng cấp cao và khoản vay EB-5 (tổng cổng $18,000,000 USD).

CẤU TRÚC VỐN D ÁN

Tổng vốn đầu tư

$26,000,000

Vốn nhà phát triển dự án

$8,000,000 (31%) – Chi phí đất và các chi phí mềm trả trước khác

Vốn vay ngân hàng

$10,000,000 (33%) – vốn dùng để xây tòa Murray Park North

Vốn EB-5

$8,000,000 (31%) – vốn dùng để xây tòa Murray Park South

TO VIC LÀM


16

160

190

Tổng số nhà đầu tư

Số lượng việc làm bắt buộc

Số lượng việc làm dự kiến

ĐIỂM NHẤN

1

Hoàn thành công trình đảm bảo an toàn đầu tư

Trong d án này, qu EB-5 có tài sản thế chấp xếp hng 1. Tòa nhà phía Bắc của d án đã được bàn giao và tòa nhà phía Nam hoàn thành vào tháng 5 năm 2017. Tất cả các khoản đầu tư đều được thu hồi hoàn toàn để đảm bảo an toàn đầu tư của nhà đầu tư.

2

Vị trí chiến lược, tiềm năng đánh giá cao

D án này ta lc ti v trí chiến lược và là v trí đắc đa ti Thành phố New York hỗ tr mnh m cho vic tái thiết và phát triển, có triển vng thương mi tốt và tiềm năng đánh giá cao.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.