Nhóm 12 – Dự án Jackson

8-9/2022

  • Giai đoạn đầu của phần móng của dự án sẽ được hoàn thành vào Quý 4/2022