Nhóm 12 – Dự án Jackson

04/2023

  • Dự án Jackson cất nóc

12/2022

  • Phần móng đã được hoàn thành vào ngày 16/11
  • Đổ bê tông sàn tầng 1 ngày 15/12
  • Đã gắn đường dẫn nước và đường nước thải

8-9/2022

  • Giai đoạn đầu của phần móng của dự án sẽ được hoàn thành vào Quý 4/2022