NHNG CÂU HỎI THƯỜNG GP

  • EB-5
  • ARCFE
  • Nhà đầu tư
EB-5
1 EB-5 là gì?

EB-5 là chương trình đầu tư đnh cư của M. Chương trình này được Chính Phủ M triển khai vào năm 1990 nhm mc đích kích thích kinh tế bng cách to vic làm thông qua nguồn vốn đầu tư t các công dân nước ngoài, và đổi li các nhà đầu tư và gia đình h s nhn được thẻ xanh M. Có hai loi EB-5 khác nhau: đầu tư trc tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm khu vc.

2 Có bao nhiêu EB-5 visa được cấp mỗi năm?

Chương trình EB-5 cấp tổng cng 10.000 visa mỗi năm (tính cả nhà đầu tư và gia đình h).

3 Trung tâm khu vực là gì?

Các Trung tâm Khu vc EB-5 là các đơn v kinh tế được Sở Di trú và Nhp tch Hoa Kỳ (USCIS) ủy quyền để tiếp nhn và quản lý các qu của nhà đầu tư EB-5. Các Trung tâm Khu vc thúc đẩy phát triển kinh tế và to vic làm trong mt khu vc đa lý c thể.

4 Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) là gì?

TEA là mt khu vc đa lý được coi là nông thôn, hoc có tỷ l thất nghip ít nhất là 1,5 lần mc trung bình của cả nước. Vốn đầu tư tối thiểu của nhng khu vc TEA thường s thấp hơn các khu vc thường. Các tiểu bang s t xác đnh ranh gii chính xác của mt TEA.

5 Chương trình đầu tư định cư EB-5 trung tâm khu vực (đầu tư gián tiếp) là gì?

Các Trung tâm Khu vực là các đơn v được USCIS chấp thun huy đng vốn EB-5 để to vào các hot đng to vic làm. Vic làm này có thể là vic làm gián tiếp do các khoản đầu tư mà ra, có nghĩa là các nhà đầu tư s không cần phải điều hành doanh nghip riêng của mình và thuê 10 công vic có trả lương trc tiếp. Mỗi TTKV được phép hot đng ti mt khu vc nhất đnh.

6 Lợi ích của việc đầu tư qua TTKV (gián tiếp) so với đầu tư trực tiếp?

Các nhà đầu tư đt được các yêu cầu to vic làm của chương trình EB-5 mt các dễ dàng hơn, vì đầu tư gián tiếp cho phép bao gồm các công vic được to ra mt cách gián tiếp thông qua vốn đầu tư. Số lượng vic làm s được tính bng các mô hình kinh tế, ch không phải bng các bảng lương như đầu tư trc tiếp. Vic nhà đầu tư là người nước ngoài kinh doanh ti M có thể rủi ro hơn rất nhiều, không chỉ về mt đầu tư mà còn về đ chắc chắn của vic lấy được thẻ xanh.

7 Rủi ro gì có thể có đối với khoản đầu tư EB-5 là gì?

Để đảm bảo rng các qu đầu tư s sử dng số vốn để to vic làm, khoản đầu tư của các nhà đầu tư EB-5 bắt buc phải được xem là “có rủi ro”. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể lãi hoc lỗ t vic đầu tư EB-5.

8 Cần phải duy trì khoản đầu tư “có rủi ro” trong bao lâu?

Khoảng thi gian các nhà đầu tư được yêu cầu tái triển khai vốn kéo dài 2 năm kể t ngày nhà đầu tư được cấp tình trng thường trú nhân có điều kin. Lúc này các nhà đầu tư s không còn b yêu cầu gi các khoản đầu tư ở mc “có rủi ro” hoc phải triển khai li qu của h na. Các nhà đầu tư cũng có thể rút đầu tư vào thi điểm này mà s không ảnh hưởng ti vic hồ sơ I-829 có được phê duyt hay không.

9 Nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận đầu tư như thế nào?

Mc dù vốn gốc của khoản đầu tư phải chu rủi ro và không thể được đảm bảo, nhưng các d án áp dng mô hình da trên khoản vay có thể thu được lãi suất thường t 1-2%; nhà đầu tư theo mô hình cổ phần s nhn được lãi suất tuỳ vào li nhun của doanh nghip/d án. Các nhà đầu tư phải klu7u ý rng mc đích đầu tư EB-5 là để lấy thẻ xanh. Do đó, lc chn A là ROI thấp nhưng an toàn về mt nhp cư thì vẫn hơn là la chn B vi ROI cao nhưng rủi ro nhp cư ln.

10 Lợi nhuận ròng trên tổng phí đầu tư EB-5 như thế nào?

Li nhun của các khoản đầu tư EB-5 thường tương đối thấp và tuỳ theo tng d án. Li nhun có thể được trả hàng tháng, hàng quý hoc hàng năm. Mc dù nhà đầu tư được quyền nhn li nhun, nhưng khoản đầu tư bắt buc phải chu “có rủi ro” cho đến khi được cấp thẻ xanh không điều kin.

11 Yêu cầu tạo việc làm trong chương trình EB-5 là gì?

Mỗi nhà đầu tư cần phải to ra ít nhất 10 công vic toàn thi gian cho người lao đng M, và công vic này phải kéo dài ít nhất 2 năm. Bng cách đầu tư gián tiếp vi mt TTKV, nhà đầu tư nhn được li ích t vic to vic làm gián tiếp.

12 Đơn I-526 là gì và mất bao lâu để được chấp thuận?

Đơn I-526 là đơn đầu tiên mà các nhà đầu tư phải np lên USCIS, cùng vi mt kế hoch kinh doanh. 

Trước dch COVID-19, USCIS mất khoảng 1 năm để phê duyt I-526, nhưng trong thi gian đi dch, thi gian xử lý cũng b tăng lên.

13 Lý do phổ biến nhất để USCIS từ chối I-526 là gì?

Đơn I-526 thường b t chối vì người np đơn không thể chng minh được rng nguồn vốn đầu tư của mình là hp pháp.

14 Điểm quan trọng cần lưu ý khi cung cấp bằng chứng nguồn vốn là gì?

Đơn giản và dễ hiểu luôn là tốt nhất.

15 Yêu cầu nguồn gốc của tài sản phải “có được bằng một cách hợp pháp” nghĩa là gì?

Theo quy đnh của USCIS, nhà đầu tư phải chng minh rng các tài sản và vốn đầu tư của mình là có được bng cách hp pháp như t thu nhp t kinh doanh, tiền lương, các khoản đầu tư khác, tha kế, quà tng, v.v. 

16 Các khoản vay tư nhân có phải là nguồn vốn được chấp nhận không?

Phải, các khoản vay tư nhn được bảo đảm bng tài sản được chấp nhn.

17 Đơn I-829 là gì?

Đơn I-829 được np lên USCIS để xoá bỏ các điều kin về tình trng thường trú nhân của h

18 Có bao nhiêu thành viên gia đình có thể nhận được thẻ xanh?

Nhà đầu tư cùng vi v/chồng của h và con cái đc thân dưới 21 tuổi ti thi điểm I-526 được chấp thun đều có thể nhn được thẻ xanh (kể cả con nuôi).

19 Nhà đầu tư có cần luật sư để nộp đơn I-526 không?

Các nhà đầu tư nên có lut sư để giúp h chuẩn b giấy t cần thiết. Nếu gp vấn đề gì, h cũng s có lut sư đng ra xử lý.

20 Quan hệ đối tác hoạt động như thế nào?

Công ty TNHH là mt tổ chc kinh doanh có mt hoc nhiều thành viên hp danh quản lý công vic kinh doanh và chu các khoản n và nghĩa v pháp lý, và mt hoc nhiều thành viên hp danh chỉ chu trách nhim trong phm vi khoản đầu tư của h. Các thành viên Hp danh cũng được hưởng các quyền đối vi dòng tiền của Công ty TNHH nhưng không phải chu trách nhim về các nghĩa v của công ty.

USCIS yêu cầu nhà đầu tư phải chu mt số rủi ro tài chính để đủ điều kin tham gia Chương trình Nhà đầu tư Nhp cư EB-5. Mỗi Nhà Đầu Tư phải đủ điều kin nhn vốn rủi ro tối thiểu và yêu cầu to vic làm mi. Đối tác chung luôn nỗ lc để giảm thiểu rủi ro bng cách đảm bảo rng khoản đầu tư được thế chấp hp lý và Đối tác vẫn ở trng thái tài chính vng chắc.

Các quy đnh đc bit cho phép mt số Nhà Đầu Tư góp vốn trong mt công ty TNHH để sau đó đầu tư vào mt d án to vic làm. Yêu cầu duy nhất là mỗi Nhà đầu tư phải đáp ng riêng lẻ mc vốn tối thiểu có rủi ro và các yêu cầu to vic làm mi.

Nhà đầu tư có tư cách đối tác hn chế vi phương tin chuyên dng và d kiến s không tham gia vào các hot đng hàng ngày của khoản đầu tư EB-5.

21 Ngày ưu tiên (Priority date) EB-5 là gì?

Đây là ngày USCIS nhn đn I-526. Ngày này thường được sử dng để xác đnh hồ sơ của nhà đầu tư đang đng đâu trong nhóm nhà đầu tư đang ch th thc của tng nước. 

ARCFE
1 ARCFE đăng ký làm TTKV với USCIS vào khi nào?

ARCFE đã đăng ký là TTKV vi USCIS vào năm 2013.

2 Thành tích của ARCFE là gì?

Chúng tôi là Trung tâm khu vực từng đạt giải thưởng I-829 từ IIUSA. ARCFE đã thành công huy động và quản lý vốn EB-5 cho 12 dự án phát triển bất động sản, với tỷ lệ chấp thuận là 100%. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 500 nhà đầu tư và đã hoàn vốn lại cho các nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn.

3 Tại sao các nhà đầu tư nên chọn ARCFE?

Chúng tôi có thành tích rất tốt trong vic đơn I-526 được chấp thun, cũng như vic hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư của chúng tôi cũng đã nhn được thẻ xanh vĩnh viễn. 

4 Các tiêu chuẩn của ARCFE khi chọn một dự án là gì?

Các d án của chúng tôi hầu hết là các d án bất đng sản khu vc tp. New York. Khi chúng tôi chn mt d án, chúng tôi phải hiểu rõ d án, và cảm thấy tin tưởng và thoải mái vi cách nhà phát triển d án làm vic, cũng như cách h s sử dng vốn đầu tư EB-5 vào d án của h.

Đối vi bất đng sản, v trí cũng rất quan trng. Tất cả các d án của chúng tôi đều nm ti nhng v trí đắc đa của New York. Các d án của chúng tôi đều nm gần các phương tin giao thông, rất thun tin trong vic đi li. Ngoài ra, chúng tôi cũng đt s an toàn trong đầu tư lên hàng đầu. Các khoản vốn EB-5 này thường được sử dng như mt khoản vay mà chúng tôi bắt buc các nhà phát triển d án phải có thế chấp tài sản để phòng trường hp xấu xảy ra.

5 Các nhà phát triển dự án mà ARCFE đã từng làm việc chung là ai?

Chúng tôi đã tng làm vic vi Strategic Capital, công ty con của CSCEC, nhà thầu ln nhất thế gii và đng th 13 trong danh sách Fortune 500. H có nhiều d án bất đng sản khắp thế gii, bao gồm M, VIt Nam, Singapore, Dubai, v.v. Ngoài ra chúng tôi cũng làm vic vi các nhà phát triển M như Lions Group, iX Development, Circle F, v.v.

6 ARCFE cung cấp những dịch vụ gì?

ARCFE làm vic vi các nhà đầu tư và lut sư của h để đảm bảo mi th được thc hin đúng quá trình. Chúng tôi đảm bảo rng tất cả các chi tiết d án của chúng tôi được ghi chép mt cách cẩn thn và chính xác để báo cáo cho USCIS. Chúng tôi cũng cung cấp các báo cáo đnh kỳ cho các nhà đầu tư để đảm bảo h biết nhng gì đang xảy ra vi d án bất đng sản mà h đã đầu tư

7 Sau khi đầu tư, ARCFE thực hiện các bước nào để đưa thông tin và cập nhật chính xác đến các nhà đầu tư?

Chúng tôi có mt đi ngũ chuyên gia s đến kiểm tra công trình hàng quý, và cp nht tiến đ d án cho các nhà đầu tư.

8 ARCFE có cung cấp bất kỳ dịch vụ vào liên quan đến quá trình nộp hồ sơ không?

Nếu các nhà đầu tư chưa có lut sư mà h muốn làm vic cùng, chúng tôi có thể đề xuất lut sư theo yêu cầu. Đối tác lut sư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghim trong EB-5 và đã np đơn I-526 cho phần ln các nhà đầu tư trước đây của chúng tôi. 

Nhà đầu tư
1 Hầu hết các nhà đầu tư EB-5 muốn con mình cuộc sống và tương lai tốt hơn. Lợi ích của việc có thẻ xanh cho con cái nhà đầu tư là gì?

Nếu con nhà đầu tư ở đ tuổi mẫu giáo đến lp 12, các bn nhỏ có thể hc các trường công lp, nhơi cung cấp nền giáo dc tuyt vi mà không mất phí. Các bn cũng có thể np hồ sơ đi hc vi tư cách là sinh viên trong nước, thay vì sinh viên quốc tế và da vào visa F-1. Điều này cũng đc bit quan trng khi các bn tốt nghip và bắt đầu tìm vic làm. Nếu không có thẻ xanh, các bn s có rất ít cơ hi.

2 Sự khác biệt giữa thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn là gì?

USCIS cấp thẻ xanh có điều kin 2 năm sau khi chấp thun I-526. Sau hai năm, nhà đầu tư s np đơn I-829, và nếu chấp nhn s nhn được thẻ xanh vĩnh viễn.

3 Các nhà đầu tư có thẻ xanh có điều kiện có phải nộp thuế không?

Phải np. Người có thẻ xanh s phải np thuế như mt công dân M; chủ thẻ xanh phải chu thuế liên bang đối vi thu nhp trên toàn thế gii kể t ngày h trở thành cư dân.

4 Nhà đầu tư có thể sống ở nước ngoài trong thời gian chờ đợi không?

Nhà đầu tư có thể làm vic ở nước ngoài. Đối vi nhng thường trú nhân sống ở nước khác ngoài M, nhà đầu tư và gia đình h nên nhp cảnh vào M ít nhất 1 lần mỗi 6 tháng. Nhà đầu tư và gia đình ở M càng lâu, Chính Phủ M càng ít có khả năng nói rng nhà đầu tư “t bỏ” M vi tư cách thường trú nhân – điều này không tốt cho hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn. Trong mt số trường hp, các nhà đầu tư có thể yêu cầu cấp “giấy phép tái nhp cảnh”. Điều này cho phép nhà đầu tư được phép ở ngoài M trong thi gian 2 năm mà không cần phải nhp cảnh li mỗi 6 tháng để duy trì tình trng thường trú nhân. Con cái vẫn có thể đi hc ngay cả khi nhà đầu tư không có đang ở M.

5 Tuổi tác có phải là yếu tố quan trọng để tham gia đầu tư EB-5 không?

Chương trình không có gii hn tuổi đầu tư EB-5. Nhưng thường thì nhà đầu tư cần phải 18 tuổi trở lên để có thể ký hp đồng mt cách hp pháp. 

6 Điểu gì sẽ xảy ra nếu ứng viên có vấn đề sức khoẻ?

Nhà đầu tư s phải đi khám sc khoẻ theo quy đnh của USCIS. Nếu nhà đầu tư đã được điều tr và không còn lây nhiễm na, USCIS vẫn s cho bn vào M.

7 Khi nào nhà đầu tư có thể nộp đơn xin quốc tịch?

Nhà đầu tư có thể np đơn xin quốc tch sau 5 năm ở M. Giai đon này bắt đầu khi USCIS cấp cho nhà đầu tư thẻ xanh có điều kin. Nhà đầu tư cũng phải hin din ở trong nước 50% thi gian và không ở nước ngoài quá 6 tháng.

8 Nhà đầu tư có thẻ xanh có bắt buộc phải nộp đơn xin quốc tịch không?

Không, nhà đầu tư có thẻ xanh không bắt buc phải np đơn xin nhp quốc tch.

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.