EB-5 IMMIGRANT INVESTORS PROCESS

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 1. Mẫu I-526E “Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực” *. Nếu nhà đầu tư hiện đang ở Hoa Kỳ, họ có thể chọn Nộp Mẫu Đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, với USCIS để điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ.
 2. Sau khi đơn được chấp thuận:
 • Np đơn DS-230 (Application for Immigrant Visa and Alien Registration) hoc DS-260 (Online Immigration Visa Application) B Ngoi Giao M (Department of State) để có visa EB-5 để được nhp cảnh M.

Sau khi đơn I-485 được chấp thun hoc khi nhp cảnh vào M vi visa nhp cư EB-5, nhà đầu tư EB-5 và gia đình (v/chồng và con cái đc thân dưới 21 tuổi) s được cấp thẻ xanh thường trú có điều kin trong thi gian 2 năm.

Để loại bỏ các điều kiện:

 • Np mẫu đơn I-829 (Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status) trong 90 ngày trước kỳ hn 2 năm kể t ngày được cấp tư cách thường trú nhân có điều kin (Thẻ Xanh 2 năm).
 • Chỉ lit kê đa chỉ của cư dân có điều kin trên mẫu I-829.

Nếu USCIS chấp thun đơn bảo lãnh này, các điều kin s được xóa bỏ và Nhà Đầu Tư EB-5 và gia đình h s được sống là làm vic vĩnh viễn ti M.

* Theo yêu cầu mới của USCIS kể từ tháng 4 năm 2022, các nhà đầu tư của Trung tâm Khu vực sẽ không nộp mẫu đơn I-526 nữa. Thay vào đó, họ sẽ được yêu cầu nộp mẫu I-526E dành riêng cho các nhà đầu tư trong chương trình Trung tâm Khu vực. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của USCIS.

ĐƠN I-526 - PETITION FOR AN ALIEN INVESTOR (Cho doanh nhân nước ngoài)

Yêu cầu
Tài liệu hỗ trợ hồ sơ (bằng chứng)*
Doanh nghiệp thương mại mới

Bng chng rng bn đã đầu tư vào mt doanh nghip thương mi mi (NCE) làm vic vì li nhun (for profit):

 • Được thành lp sau ngày 29/11/1990, hoc
 • Được thành lp vào hoc trước ngày 29/11/1990 nghĩa là:
 1. Đã mua và doanh nghip hin ti được tái cấu trúc như mt doanh nghip thương mi mi, hoc
 2. Được mở rng thông qua đầu tư để tăng 40% giá tr ròng hoc số lượng nhân viên

Bng chng (nếu có) rng doanh nghip thương mi mi của bn đã được thành lp và chủ yếu hot đng kinh doanh trong khu vc vic làm mc tiêu (TEA).

Quản lý doanh nghiệp thương mại mới

Bng chng rng Nhà Đầu Tư s tham gia tích cc vào vic quản lý doanh nghip thương mi mi (hàng ngày hoc thông qua chính sách).

Đầu tư

Bng chng rng nhà đầu tư đã đầu tư hoc đang trong quá trình đầu tư số tiền cần thiết ($1,050,000 USD hoc $800,000 USD).

Bng chng nguồn vốn đầu tư hp pháp bng nhng tài liu sau đây:

 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài
 • T khai thuế cá nhân và doanh nghip, hoc các loi giấy t khai thuế khác được np ở bất kỳ đâu trên thế gii trong vòng 5 năm trước đó
 • Các tài liu xác đnh bất kỳ nguồn tiền nào khác
 • Bản sao y công chng của tất cả các v kin tng án dân s hoc hình s đang ch xử lý, hoc bất kỳ án dân s riêng nào liên quan đến hòa giải hoc np pht bng tiền trong vòng 15 năm qua.
Tạo việc làm

Bng chng doanh nghip thương mi mi (NCE) s to ra ít nhất 10 v trí toàn thi gian – không bao gồm v/chồng, con cái, bn bè hoc bất kỳ người lao đng tm thi hoc không đnh cư, hoc nhng cá nhân không được phép làm vic ti M. Nhà đầu tư s cần phải gửi mt kế hoch kinh doanh toàn din cho thấy rng tính chất doanh nghip và quy mô d kiến s dẫn đến nhu cầu không ít hơn 10 nhân viên. Kế hoch kinh doanh cần bao gồm: ngày tháng d tính (trong vòng 2 năm ti) và thi điểm mà mỗi nhân viên s được tuyển dng.

*Lưu ý: Các trường hp liên kết vi trung tâm khu vc phải chng minh rng khoản đầu tư vốn được thc hin phù hp vi kế hoch kinh doanh của trung tâm khu vc để được ghi nhn vào vic to ra vic làm gián tiếp. 

Bảo lưu việc làm - kinh doanh gặp khó khăn

Bng chng tương t được đề cp ở bên trên về vic to vic làm, ngoi tr thay vì bng chng rng doanh nghip s to ra ít nhất 10 vic làm mi, nhà đầu tư phải gửi bng chng rng: số lượng công vic hin có đang hoc s được duy trì không ít hơn trước khi đầu tư trong khoảng thi gian ít nhất là 2 năm.

Bản sao hồ sơ thuế, mẫu đơn I-9 (xác minh tính đủ điều kin làm vic) hoc các tài liu liên quan khác cho nhng nhân viên đủ tiêu chuẩn và kế hoch kinh doanh toàn din s được hỗ tr cho bản kiến ngh.

*Lưu ý: Các trường hp liên kết vi trung tâm khu vc phải chng tỏ rng vic đầu tư vốn được thc hin phù hp vi kế hoch kinh doanh của trung tâm khu vc để được ghi nhn vào vic duy trì các công vic gián tiếp.

ĐƠN I-829 - PETITION BY ENTREPRENEUR TO REMOVE CONDITIONS (Loại bỏ điều kiện)

Nhà đầu tư cần phải np đơn I-829 trong vòng 90 ngày ngay trước kỳ hn 2 năm kể t ngày bn nhp cảnh M vi tư cách là thường trú nhân có điều kin.

Yêu cầu
Tài liệu hỗ trợ hồ sơ (bằng chứng)*
Đầu tư

Bng chng là trên thc tế Nhà Đầu Tư đã đầu tư vào mt doanh nghip thương mi mi. Bng chng rng này có thể bao gồm nhưng không gii hn: bản sao của các tài liu tổ chc của doanh nghip và các t khai thuế liên bang.

Bng chng rng bn đã duy trì khoản đầu tư của mình vào doanh nghip thương mi mưới trong suốt 2 năm thường trú có điều kin. Bng chng này có thể bao gồm, nhưng không gii hn:

 • Hóa đơn kinh doanh và biên lai
 • Báo cáo của ngân hàng
 • Hp đồng
 • Giấy phép kinh doanh
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 • Hoàn thành các bản sao của t khai thuế thu nhp liên bang hoc tiểu bang, hoc báo cáo thuế hàng quý
Tạo việc làm

Bng chng rng bn đã to hoc s to trong thi gian hp lý 10 công vic toàn thi gian cho nhng nhân viên đủ tiêu chuẩn. Bng chng đó có thể bao gồm, nhưng không gii hn:

 • Hồ sơ bảng lương kinh doanh
 • Các chng t thuế liên quan
 • Đơn I-9 cho nhân viên
Bảo lưu việc làm - kinh doanh gặp khó khăn

Các yêu cầu về tài liu tương t đối vi vic to vic làm được đề cp ở trên, ngoi tr vic Nhà Đầu Tư phải chng minh rng h đã duy trì (không to ra) số lượng nhân viên hin có không ít hơn mc trước khi đầu tư trong khoảng thi gian sau khi h được nhn vào làm thường trú nhân có điều kin.

* Lưu ý: Để được chấp thun, ít nhất 10 công vic phải được duy trì. 

* Lưu ý: Các trường hp liên kết vi trung tâm khu vc phải chng minh rng vic đầu tư vốn được thc hin phù hp vi kế hoch kinh doanh của trung tâm khu vc để được ghi nhn vào vic duy trì các công vic gián tiếp.

Người phụ thuộc

V/chồng và con cái đc thân dưới 21 tuổi có thể được nhn vào M cùng vi Nhà Đầu Tư trong thi gian có điều kin 2 năm. Nếu đơn I-829 của bn được chấp thun, các điều kin cũng s b loi bỏ khỏi tình trng Thẻ Xanh của v/chồng và con cái. Là mt thường trú nhân hp pháp (người có Thẻ Xanh), v/chồng và con cái của Nhà Đầu Tư s được phép làm vic hoc đi hc ở M.

*Thông tin trên được trích t USCIS. Để biết thêm thông tin: http://www.uscis.gov/working-united-states/permosystem-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-process

Không có đề ngh mua bán nào được thc hin qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mi chào để đầu tư, hoc để cung cấp bất kỳ dch v tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ li mi chào như vy s b miễn tr khỏi các yêu cầu đăng ký được quy đnh trong lut bảo mt, và chỉ được thc hin bng cách gửi văn bản chào bán bảo mt chính thc liên quan đến mt khoản đầu tư c thể cho nhà đầu tư đủ điều kin trong các khu vc lut pháp cho phép.