Về EB5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

Chương trình Employment-Based Fifth (hay còn gọi là “EB-5”) là chương trình đầu tư định cư được Chính Phủ Mỹ triển khai nhm mc đích to vic làm cho người lao đng M. Chương trình EB-5 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài cơ hội lấy Thẻ Xanh Mỹ bằng cách đầu tư vào dự án phát triển kinh tế tạo việc làm ở mức $800,000 hoặc $1,050,000*. Chương trình này được quản lý bởi Sở Di Trú và Nhp Tch Hoa Kỳ (USCIS). 

*Theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (viết tắt “RIA”)

LCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Sau khi đo lut nhp cư năm 1990 được thông qua, Quốc Hi M đã to ra chương trình cấp visa cho nhà đầu tư, bao gồm mt chương trình cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng tình trng thường trú nhân ti M. Chương trình được to ra bởi lut nhp cư M như mt cách để có thể mang dòng vốn nước ngoài vào M và đáp ng được yêu cầu to vic làm người lao đng M.

Năm 1993, Quốc Hi M đã thành lp Chương Trình Thí Điểm Nhà Đầu Tư Nhp Cư (Investor Pilot Program) để thu hút người np đơn và cho phép Sở Di Trú và Nhp Tch Hoa Kỳ (USCIS) thành lp các Trung Tâm Khu Vc EB-5. Quốc Hi và USCIS đã thc hin mt số cải cách đối vi chương trình EB-5 để ngăn chn gian ln, tiêu chuẩn hóa vic xét xử hồ sơ, hp lý hóa quy trình np đơn và tuyển thêm nhiều nhân viên hơn cho chương trình. 

YÊU CẦU CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Có 3 yêu cầu cơ bản để mt công dân nước ngoài np đơn xin visa EB-5:

1.Nhà đầu tư cung cấp tài liu, bng chng chng minh tính hp pháp của nguồn vốn đầu tư.

2.Nhà đầu tư đầu tư $800,000 USD hoc $1.05 triu USD vào mt d án trung tâm khu vc hoc vào mt doanh nghip mi của M. Số tiền đầu tư ph thuc vào khu vc mà công ty công ty đầu tư. **Đối vi các vùng nông thôn hoc vùng TEA, số tiền đầu tư tối thiểu được yêu cầu là $800.000 USD, các vùng khác là $1.05 triu USD. Vùng TEA là khu vc có tỷ l thất nghip ít nhất 150% cao hơn tỷ l thất nghip trung bình cả nước (tùy thuc vào thư chấp nhn của chính quyền tiểu bang).

3.Các nhà đầu tư phải chng minh rng h s to ra ít nhất 10 công vic toàn thi gian kéo dài ít nhất 2 năm.