Không có đề nghị mua bán nào được thực hiện qua trang web này. Thông tin trên trang web này không phải rao bán hay mời chào để đầu tư, hoặc để cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn hay quản lý đầu tư nào. Bất kỳ lời mời chào như vậy sẽ bị miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký được quy định trong luật bảo mật, và chỉ được thực hiện bằng cách gửi văn bản chào bán bảo mật chính thức liên quan đến một khoản đầu tư cụ thể cho nhà đầu tư đủ điều kiện trong các khu vực luật pháp cho phép.